Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza z 28.07.2017 r. dot. II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (A III-Hanuszów-Zagrody)

Ogłoszenie Burmistrza z 28.07.2017 r. dot. II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości (A III-Hanuszów-Zagrody)

28/07/2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIWNICZNA -ZDRÓJ

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W MIEŚCIE PIWNICZNA-ZDRÓJ
POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWO-PRODUKCYJNĄ

Nieruchomość składa się z  działki ewidencyjnej nr 3141/2 o pow. 0,1626 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00013436/7,

Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową polegająca na prawie budowy, utrzymania oraz korzystania z kanalizacji deszczowej  w pasie o szerokości 1 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników działek ewid.nr 3158/3 i 3141/2.

Na działce posadowione są następujące obiekty:

  • budynek magazynowy z dobudowaną częścią usługowo-magazynową, parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej
  • wiata o konstrukcji stalowej

Nieruchomość wg  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III- Hanuszów -Zagrody”  :  teren zabudowy usługowo-produkcyjnej o symbolu  UP1.

Sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodny z planem.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:  350 000,- zł. brutto (w tym VAT wg stawki 23% )  słownie zł:  trzysta pięćdziesiąt tysięcy,

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2017  r., o godz. 1000 , w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju  - Rynek 20, sala nr 19.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 40 000,- (słownie zł: czterdzieści tysięcy) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia  15 września 2017 r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest  do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.                                                                                                                                    Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 

Koszty  związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.

Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój w godzinach pracy Urzędu lub  pod nr telefonu (18) 44 64 043  wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia  03 sierpnia 2017 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu  tj. 19 września 2017 r. na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój ,  publikuje  na stronie internetowej www.piwniczna.pl  oraz zamieszcza w prasie codziennej .