Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

"Ocena aktywności gmin Subregionu Sądeckiego" - zdaniem Burmistrza

07/07/2017

Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój otrzymało wysokie lokaty w prestiżowych wskaźnikach  Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sadeckiego w 2016 roku co wskazuje na jej sukces i postęp w rozwoju i, a gminom, które osiągnęły wysokie miejsca cyt. Prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza „należą się szczere gratulacje

1.   Wstęp

 • W Subregionie Sadeckim jest 39 gmin. W powiecie nowosądeckim 17.
 • Ranking został stworzony przez Fundację Sądecką i Instytut Ekonomiczny PWSZ.
 • Do wyznaczania wskaźników uzyskano wartości liczbowe z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

2.   Prezentacja wyników cząstkowych dla Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój

 1. Pozyskiwanie środków unijnych per capita (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) – element ten znacząco zwiększa potencjał inwestycyjny gminy i usprawnia jej proces zarzadzania. Gmina Piwniczna – Zdrój w tym dziale osiągnęła wskaźnik 212,21 zł co dało jej 5 miejsce w subregionie i 3 miejsce w powiecie nowosądeckim. Dynamika przyrostu środków unijnych zwiększyła się w 2016 roku o 54% co dało naszej gminie 2 miejsce w subregionie za Gorlicami i 1 miejsce w powiecie nowosądeckim.
 2. Wśród wydatków majątkowych istotną rolę odgrywają wydatki inwestycyjne. Jest to element oceny rozwojowej danej jednostki. Wielkość wskaźnika dla naszej gminy to 0,12 co uplasowało nas na 5 miejscu w subregionie i na 2 miejscu w powiecie nowosądeckim za Starym Sączem i Grybowem po 0,15. Dynamika zmian omawianego wskaźnika plasuje naszą gminę na 5 miejscu w subregionie i na 1 miejscu w powiecie nowosądeckim.
 3. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla naszej gminy wynoszą 503 zł co daje nam 5 miejsce w subregionie i 3 miejsce w powiecie nowosądeckim. Dokonując analizy dynamiki zmian w tym zakresie otrzymaliśmy 1,02  pkt. Co daje nam 5 miejsce w subregionie i 1 miejsce w powiecie nowosądeckim.
 4. Skorygowany wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków na obsługę zadłużenia wskazujący na korzystną sytuację Jednostki Samorządu Terytorialnego pod względem dynamiki zmian uplasował nas na 2 miejscu w subregionie i na 1 miejscu w powiecie nowosądeckim.
 5. Najwyższy poziom wydatków w dziale klasyfikacji budżetowej „Wydatki majątkowe na transport i łączność per capita” cyt. „wystąpił w gminie Piwniczna – Zdrój w zestawieniu w porównaniu za 2014 i 2015”. Wskaźnik 305 zł a dynamika 197,15 pkt w obu tych klasyfikacjach zarówno w subregionie jak i powiecie nowosądeckim uplasowały nas na 1 miejscu.
 6. Poziom relacji nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących jako wyznacznik kondycji finansowej i potencjału inwestycyjnego jak też zdolności do pozyskiwania kapitału obcego z punktu widzenia dynamiki uplasował nas na 9 miejscu w subregionie i na
  3 miejscu w powiecie nowosądeckim.
  Przed nami tylko Muszyna i Nowy Sącz.
 7. Zajęliśmy 5 miejsce w powiecie nowosądeckim z punktu widzenia dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca z wynikiem 1215 zł.
 8. Podatki i opłaty lokalne stanowią jedno ze źródeł dochodów własnych gmin. Wpływy z tego tytułu w naszej gminie per capita wyniosły 604 zł co dało nam pod względem wskaźnika 5 miejsce w powiecie nowosądeckim a 1 miejsce jeśli chodzi o dynamikę zmian w tym zakresie na plus.
 9. Promocja jako istotny element wspierania jednostki jest jednym z zadań własnych gminy. Tu możemy się porównywać tylko z powiatem a kwota 12,56 zł na jednego mieszkańca uplasowała nas na 4 miejscu za Krynicą, Starym Sączem i Muszyną.
 10. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT  są odzwierciedleniem ich aktywności ekonomicznej na danym terenie. Wskaźnik 21,02 zł na jednego mieszkańca dał nam 7 miejsce w subregionie i 4 miejsce w powiecie nowosądeckim.
 11. Wydatki na ochronę zdrowia jest to najważniejszy czynnik mający wpływ na jakość życia każdego człowieka i w istotny sposób kształtują kapitał ludzki w gminie. Wskaźnik 24,22 zł per capita uplasował nas na 7 miejscu w subregionie i 3 miejsce w powiecie nowosądeckim.
 12. Liczba organizacji pozarządowych jako ważny czynnik aktywizacji społecznej ze wskaźnikiem 3,28 na 1000 mieszkańców uplasowały nas na 5 miejscu w powiecie nowosądeckim a biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu 1,17 uplasowaliśmy się na 3 miejscu.
 13. Kształtowanie się wybranych wskaźników w gminach Subregionu Sądeckiego w latach 2015/2016 pod względem liczby pozytywnych zmian uplasowało nas na 5 miejscu
  z liczbą 13. Więcej mają: Tymbark i Słopnice po 16, Gorlice i Mszana Dolna 15, Nowy Sącz 14.

3.   Na 5 ocenianych modułów najlepiej wypadł w gminie Piwniczna – Zdrój moduł „Aktywność Inwestycyjna Gminy” gdzie gmina Piwniczna – Zdrój z wynikiem 27,63 zajęła w subregionie 7 miejsce a w powiecie nowosądeckim 3. Moduł „Dynamika” wzrost naszego rozwoju otrzymał 22,88 pkt., co uplasowało nas na 5 miejscu w subregionie i na 2 miejscu w powiecie nowosądeckim.

4.   W klasyfikacji generalnej uwzględniającej wszystkie moduły gmina Piwniczna – Zdrój zajęła 7 miejsce z wynikiem 106,99 pkt

5.   Słabe punkty naszej gminy, które miały wpływ na obniżenie naszej lokaty to min: saldo migracji, stopa bezrobocia rejestrowanego, wpływy z PIT per capita, komputeryzacja szkół.

Burmistrz Piwnicznej – Zdroju
(-)Zbigniew Janeczek

Piwniczna – Zdrój dn. 3.07.2017r.