Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

"Sen o Karpatach" - regulamin

12/04/2017

XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”
Piwniczna- Zdrój 2017

„Bo w górach jest wszystko co kocham” – J. Harasymowicz

1. Konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór, będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – młodzież do lat 18
  • Kategoria II – dorośli

2. Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w  innych konkursach,  należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 roku  (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię: I – młodzieżowa lub II - dorośli W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.

3. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 sierpnia 2017 r. w Piwnicznej - Zdroju podczas XIX Spotkania Poezji i Muzyki Gór „WRZOSOWISKO”.

5. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę specjalną ŚRODOWISKA TWÓRCZEGO  otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy) inspirowanych Piwniczną-Zdrojem i okolicą. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe.

6. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Grand Prix      -     1000 zł
  • I nagroda        -       600 zł
  • II nagroda       -       450 zł
  • III nagroda      -       250 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju  ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym jest „Piwniczanka” Spółdzielnia Pracy, Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie, BS Piwniczna.

Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, a także wszystkich, którzy góry znają i kochają.

Adres organizatora
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Rynek 11, 33-350 Piwniczna - Zdrój
tel. 18 446 41 57, e-mail: mgok_piwniczna@onet.pl