Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Regionów

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Regionów

13/06/2016

Dotyczy: 13.06.2016 r.

13 czerwca o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdroju odbyło się zebranie dotyczące udziału jednostek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w projekcie unijnym, którego celem jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyrównanie poziomu wiedzy matematyczno – przyrodniczo – informatycznej uczniów szkół o ogólnym profilu kształcenia.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Zbigniew Janeczek, dyrektorzy placówek oświatowych Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdroju, dyrektor ZEAS-u oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Regionów z jej prezesem Gerardem Zarębą na czele.

Zebrani zgodnie zauważyli, iż szansę na pozyskanie funduszy zewnętrznych znacznie zwiększy innowacyjny charakter projektu, w którym wspólnie wzięliby udział. Zakłada on przede wszystkim:

  • rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy,
  • rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli,
  • pomoc finansową dla uczniów z biedniejszych rodzin w postaci stypendium celowego.

Fundacja Rozwoju Regionów oferuje uczestnikom projektów m.in.:

  • pomoc w nawiązaniu współpracy szkół i uczniów z przedsiębiorcami,
  • wyrównawcze zajęcia dydaktyczne w formie kół zainteresowań,
  • zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla uczestników projektu (wycieczki edukacyjne, wizyty u przedsiębiorców, etc.)
  • pomoc w doposażeniu szkół w środki dydaktyczne i pomoce naukowe w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i informatycznych,
  • szkolenia i możliwość organizacji innowacyjnych studiów dyplomowych dla nauczycieli.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego w oparciu o działania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).