Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

AKTUALNOŚCI

Plan rozwoju uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

Plan rozwoju uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój

05/02/2016

Informacje dot. Planu Rozwoju uzdrowiska Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój w ramach MRPO na lata 2014 - 2020

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem, opracowywanym i przyjmowanym przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

 

W schemacie tym wspierane będą inwestycje  związane z budową, rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie uzdrowisk.

 

Urząd Miasta i Gminy przystępuje do opracowania w/w dokumentu wg. poniższego, planowanego harmonogramu;

  • DIAGNOZA + SWOT - do 29 lutego br.
  • PEŁNY DOKUMENT  (bez planu finansowego dla przedsiębiorców) – do 21 marca br.
  • WERSJA OSTATECZNA – do końca marca br.
  • PRZYJĘCIE DOKUMENTU uchwałą Rady Miasta i Gminy – do końca  kwietnia 2016r.

 

KONSULTACJE

Podczas tworzenia planu powinny być przeprowadzone konsultacje z przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi oraz społecznością lokalną, w wyniku czego uzgodnione zostaną najważniejsze inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej. W planie finansowym PRU należy wskazać podmioty (m.in. przedsiębiorcy),  które będą występować w roli wnioskodawców projektów, znajdujących się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska.

 

W związku z powyższym, konsultacje przeprowadzone zostaną   w formie ankiety na stronie Urzędu www.piwniczna.pl  –  konsultowana będzie  analiza SWOT oraz wykaz
projektów planowanych do realizacji przez Gminę.  Planowany termin konsultacji od 29.02 do 29.03.2016r.

 

Przedsiębiorców, którzy planują ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020, prosimy o zgłoszenie swoich projektów poprzez wypełnienie fiszki projektowej, znajdującej pod linkiem  https://goo.gl/BtBxIc  do dnia 21.03.2016r.