Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Dziedzictwo obok mnie- ochrona i promocja Międzykulturowego Szlaku Turystycznego Pogranicza Polsko-Słowackiego

14/06/2017


PDF DRUKUJ

 

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – mikroprojekty

  1. Planowany termin realizacji;
    od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017
  2. Przedmiotem projektu jest realizacja następujących zadań:
    Zadanie 1 ; Opracowanie i organizacja polsko-słowackiej gry miejskiej oraz questu.

Zadanie koncentruje się na polsko-słowackiej osi głównej Piwniczna Rynek (zabytkowa studnia) – Hraniczne (kościół). Proponujemy wzbogacenie istniejącego już traktu o nowe atrakcje integrujące polską i słowacką społeczność:

a) polsko-słowacka gra miejska – o charakterze integracyjno -  rekreacyjnym

b) polsko-słowacki quest turystyczny – czyli nowoczesna forma turystyki, bardzo popularna, łącząca całe rodziny i społeczności, opracowany na bazie gry polsko-słowackie

Zadanie 2. Zagospodarowanie otoczenia zabytkowej studni w Piwnicznej-Zdroju .

Roboty budowlane polegają na;  wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni utwardzonej,  utwardzeniu terenu i wprowadzeniu nowej nawierzchni,  rewitalizacji i założenie nowej zieleni, montaż elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery. Projekt robót przewiduje utrzymanie historycznego układu zieleni i alejek. Doprojektowuje się dodatkowe nawierzchnie utwardzone.

 Zadanie 3; Zarządzanie i promocja projektu

  1. Przewidywane koszty

Planowany całkowity koszt projektu; 303 691,00zł
Planowana wartość dofinansowania; 232 172,00 (76,45%)