Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Budżet Obywatelski 2017

09/01/2017


PDF DRUKUJ

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU OGŁASZA KONKURS PROKJEKTÓW DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 ROKU

Najważniejsze założenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój:

  • Z budżetu Gminy na realizację projektów wydzielona zostanie kwota 100 000,00 zł.
  • Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkujących teren Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyli 16 lat.
  • Każdy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 30 uprawnionych osób, których dane należy wpisać na formularzu zgłoszeniowym.
  • Ważne jest, aby zgłaszane projekty mogły zostać zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego.
  • Po zakończeniu zgłaszania projektów, zostaną one poddane weryfikacji przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Skład zespołu powołuje Burmistrz. W jego skład mogą wchodzić sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.
  • Weryfikacja wniosku przeprowadzona będzie pod względem formalno - prawnym, pod względem możliwości realizacji w ciągu roku, a także zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych kosztów utrzymania przez kolejne lata.
  • Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart papierowych w wyznaczonych do tego punktach oraz formą elektroniczną.
  • Do realizacji zakwalifikowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski. W wypadku, gdy dwa bądź więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności zdecyduje publiczne głosowanie.

Do pobrania:

Zobacz również: