Europejski fundusz rozwoju regionalnego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Burmistrz i Zastępca Burmistrza

15/02/2016


PDF DRUKUJ

Zbigniew Janeczek
Burmistrz MiG Piwniczna - Zdrój

Urodził się 29 lipca 1955 roku w Piwnicznej – Zdroju. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie - ukończył studia dzienne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Pedagogicznego w Bydgoszczy, jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu informatyki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz fizyki (Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu). Do roku 1986 mieszkał w Piwnicznej -Zdroju, obecnie mieszka w Łomnicy Zdroju. Żonaty, ma trzy córki.


Związki z Oświatą

W roku 1986 objął stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania na terenie Piwnicznej – Zdroju oraz Rytra. Na stanowisku tym zajmował się przede wszystkim organizacją pracy, monitorowaniem i kontrolą oraz wizytacją poszczególnych placówek oświatowych oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, budową i rozbudową szkół i przedszkoli. Uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego i przez 36 lat jego praca zawodowa oceniana była jako szczególnie wyróżniająca.

Młodzież pod kierunkiem nauczyciela Zbigniewa Janeczka wygrywała większość olimpiad przedmiotowych na szczeblu gminnym i sześciokrotnie na szczeblu wojewódzkim.

Na wystawy i wernisaże prac jego uczniów z zakresu dziedzictwa kulturowego promującego nasz region zjeżdżali się mieszkańcy z całej Polski. Prace były prezentowane między innymi w Gdyni, a także gościły na łamach gazet o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Zbigniew Janeczek jest także organizatorem letnich i zimowych wypoczynków dla dzieci, młodzieży i seniorów, na które w większości sam pozyskiwał fundusze od sponsorów, bądź też w późniejszym okresie z projektów krajowych i unijnych jako członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie”.

Przez 14 lat prowadził świetlicę profilaktyczno – wychowawczą, najpierw przy szkole Podstawowej, a następnie przy Gimnazjum Publicznym w Łomnicy Zdroju organizując cotygodniowe zajęcia edukacyjne, sportowe i rozrywkowe.

Zbigniew Janeczek przyczynił się do wybudowania szkoły w Łomnicy Zdroju i rozbudowy infrastruktury szkolnej, edukacyjnej i sportowej w gminie.


Działalność społeczna

Działając na rzecz wspólnoty lokalnej wielokrotnie angażował się w różnorakie wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. We współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2014 pozyskał dotacje łącznie w wysokości ponad 300 tysięcy złotych na sport, kulturę, edukację i promocję regionu.

Wraz z członkami Stowarzyszenia „Łomniczanie” wypromował lokalny przysmak – Pierogi Łomniczańskie, który finalnie został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2013 roku nawiązał współpracę z organizatorami Festiwalu Biegowego w Krynicy- Zdroju doprowadzając do organizacji tego wydarzenia także w Łomnicy Zdroju.

W roku 2014 zorganizował wypoczynek letni i zimowy dla ok. 100 dzieci z Łomnicy Zdroju. Były to kolonie i obozy narciarskie w górach i nad morzem, obozy pływackie, kolonie o charakterze turystyczno – regionalnym. W dwóch tego typu przedsięwzięciach wzięły udział dzieci z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Czeczeni, Gruzji, Dagestanu i Kirgistanu. W tym samym roku zrealizował dwa projekty:

  • „Wirtualny przewodnik po Łomnicy Zdroju” – kolonia narciarska zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Łomniczanie”
  • „Nowoczesna edukacja multimedialna drogą do sukcesu i poszanowania tradycji”,
    w który zaangażowała się również parafia w Łomnicy Zdroju oraz kapela Piyrogi Łomnicońskie

W latach 1982-2014 był kierownikiem obozów i kolonii krajowych i międzynarodowych zarówno specjalistycznych takich jak; obozy narciarskie, pływackie, filmowe oraz czysto wypoczynkowe.

 

Działalność na rzecz rozwoju turystyki i sportu

Zbigniew Janeczek to nie tylko oddany społecznik, ale także zapalony turysta i sportowiec. W roku 1978 w Szkole Podstawowej w Rytrze założył Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny, który reprezentował pięciokrotnie województwo na mistrzostwach Polski i przez 6 lat utrzymywał się na I miejscu w Małopolsce. W roku 1997 razem z Kazimierzem Łomnickim i Antonim Żywczakiem założył Ludowy Klub Sportowy „Łomniczanka” i wraz z młodzieżą wybudował stadion w Łomnicy Zdroju. Prowadzona przez niego drużyna piłki nożnej brała udział w rozgrywkach na szczeblu sądeckim (OZPN).

Za działalność w dziedzinie turystyki Zbigniew Janeczek otrzymał dwie prestiżowe nagrody: w 1985 roku Brązowy Krzyż Zasługi oraz w 2009 roku odznaczenie za zasługi dla rozwoju turystyki w środowisku młodzieżowym przyznawane przez oddział PTTK  Beskid w Nowym Sączu.

 

Współpraca z Fundacją Orange

Zbigniew Janeczek związany był również z Fundacją Orange dzięki której  w Łomnicy Zdroju od roku 2010 funkcjonuje nowoczesna pracownia multimedialna w miejscowej Świetlicy Kulturalno -Turystycznej, stworzonej z myślą o uatrakcyjnieniu wolnego czasu mieszkańcom i włączaniu się w świat nowych technologii.

Kontynuacją tych działań było także uzyskanie dofinansowania na realizację szeregu projektów społecznych. Zbigniew Janeczek został laureatem dwóch  edycji Akademii Orange. Rezultatem  udziału w programie Akademia Orange było wydanie przez Stowarzyszenie „Łomniczanie” pierwszej publikacji książkowej o Łomnicy Zdroju pt.: „Ocalić od zapomnienia” pisanej w całości gwarą łomniczańską, a także zorganizowanie obozu narciarskiego, podczas którego miejscowa młodzież  doskonaliła  nie tylko technikę jazdy, ale również uczyła się kręcić profesjonalne filmy za pomocą nowoczesnej technologii.

W ramach Akademii Orange Zbigniew Janeczek pozyskał także fundusze na utworzenie i wsparcie regionalnego zespołu dziecięcego „Dzieci Łomnicy”. Jest współautorem książki „Wszystkie szlaki prowadzą do Łomnicy Zdroju” wydanej w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i książki „Łomnica jakiej nie znacie” wydanej w ramach projektu MPiPS ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób Starszych).

Uwieńczeniem społecznej działalności Zbigniewa Janeczka było otrzymanie przez niego w 2012 roku prestiżowej statuetki  Amicus Hominum przyznawanej przez Marszałka Małopolski – w kategorii Sport i Edukacja za „konsekwentną, pełną poświęcenia pracę na rzecz młodzieży, wyjątkowe zaangażowanie w propagowanie inicjatyw z zakresu sportu, kultury i sztuki, a w szczególności za edukację i wychowanie artystyczne młodzieży oraz kultywowanie lokalnej tradycji i historii regionu”. W tym samym roku Zbigniew Janeczek odebrał także z rąk Starosty Nowosądeckiego odznakę „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. W uzasadnieniu czytamy: „Pan Zbigniew Janeczek to znakomity wychowawca, nauczyciel i inspektor oświaty i wychowania oraz wybitny działacz społeczny, przyczynił się do promocji i rozwoju ziemi sądeckiej. Jest organizatorem licznych imprez promujących Sądecczyznę. Na sercu leży mu szczególne propagowanie piękna Ziemi Sądeckiej, kultywowanie jej tradycji i zwyczajów”.

W roku 2014 za wydanie trzech pozycji książkowych Zbigniew Janeczek wraz ze Stowarzyszeniem Łomniczanie został uhonorowany nagrodą pieniężną i dyplomem od  Starosty Nowosądeckiego za Najlepszą Inicjatywę Roku 2013 w powiecie nowosądeckim – w kategorii Działania promujące region.

Działalność Zbigniewa Janeczka została także doceniona przez Telewizję Polską. W 2013 roku TVP Kraków zrealizowała reportaż o życiu Zbigniewa Janeczka zatytułowany Uwolnić Dobro. Otrzymał również prestiżową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki

 

Nagrody i osiągnięcia  w dotychczasowej działalności:

Lata 78/85 – sześciokrotne mistrzostwo województwa  zdobyte ze Szkolnym Klubem Krajoznawczo-Turystycznym w Rytrze w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczo – Turystycznym.

1985 – Brązowy Krzyż Zasługi za działalność turystyczną

1985 – 2012 – sześciokrotne wygranie olimpiady przedmiotowej na szczeblu województwa

2009 – odznaczenie PTTK za zasługi w dziedzinie rozwoju turystyki w środowisku szkolnym w powiecie nowosądeckim

2012 –  prestiżowa statuetka Amicus Hominum  w kategorii Sport i Edukacja wręczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego

2012 - „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

2014 - odznakę honorową od  Starosty Nowosądeckiego za Najlepszą Inicjatywę Roku w kategorii Działania promujące region.

 

Mariusz Lis
Zastępca Burmistrza MiG Piwniczna - Zdrój