ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na Usługi z zakresu gospodarki leśnej na 2020r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19 zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.”

 

działając na podstawie Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 03.12.2018r. Dyrektora Zakładu Leśno-Drzewnego w Piwnicznej – Kosarzyskach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z wymogami określonymi w ww. dokumentach oraz w Zapytaniu ofertowym w oparciu o podane kryterium - Cena oferty – 100%.

 

  • w części dotyczącej Zadania Nr I prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta:

Oferta Nr 3

DAWID GUMULAK

33-351 Łomnica Zdrój 139

Oferta złożona na Zadanie Nr I przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 7 § 9 pkt 2 - 5 Regulaminu przeprowadzono z oferentem negocjacje cenowe. Negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia. Unieważniono zapytanie ofertowe na zadanie: „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.” w części dotyczącej Zadania Nr I.

 

  • w części dotyczącej Zadania Nr II prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 1

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

BARNOWSKI MARCIN

33-350 Piwniczna Zdrój, Kosarzyska 15

Oferta Nr 4

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna- Obidza 7

Oferty złożone na Zadanie Nr II przekroczyły kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 7 § 9 pkt 2 - 5 Regulaminu przeprowadzono z oferentem: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Andrzej Barnowski Piwniczna- Obidza 7 negocjacje cenowe. Negocjacje przyniosły rozstrzygnięcie. W wyniku negocjacji dokonano wyboru:

Wybrano ofertę Nr 4

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna- Obidza 7

 

  • w części dotyczącej Zadania Nr III prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 2

USŁUGI TRANSPORTOWE – SPEDYCJA

Aleksander Jabrocki

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 306

Oferta Nr 5

ROBOTY ZIEMNE

TOMASZ GUMULAK

33-343 Rytro, Rytro 114

Wybrano ofertę Nr 5

ROBOTY ZIEMNE

TOMASZ GUMULAK

33-343 Rytro, Rytro 114

Wykonawcom, których oferty zostały wybrane w prowadzonym postępowaniu, zostanie przekazana informacja o miejscu i dacie zawarcia umowy.

 

Piwniczna Zdrój, 11.02.2020 r.

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: