Ogłoszenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)      

z a w i a d a m i a m

1.O podjęciu przez Radę Miejską w Piwnicznej-Zdroju uchwały Nr XII/91/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej-Zdroju, uchwalonego uchwałą Nr XXX/249/2005 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. Nr 321, poz. 2416) w zakresie:

1. zmiany zapisów części tekstowej planu zawartych:

a.) w § 1 ust. 4 i 5,

b.) w § 2 ust. 2, 3 i 4,

c.) w § 12 ust. 4 pkt 11,

d.) w § 16 ust. 5,

e.) w § 22 ust. 5 pkt 1 lit. d, f (drugi akapit), g oraz lit. i,

f.) w § 22 ust. 5 pkt 3 lit. a oraz lit. g,

g.) w § 23 ust. 5 (zdanie pierwsze) oraz pkt 3 (zdanie pierwsze) i a, b, c,

h.) w § 23 ust. 6 pkt 3 lit. i,

2. korekty objaśnień zawartych w legendzie rysunku planu, odnoszących się do symboli: „US-2”, „UT-1” i „UT-3”;

2.O przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw. i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KICARZ” w Piwnicznej-Zdroju w zakresie określonym wyżej – w terminie do dnia 29 sierpnia 2019r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 12 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@piwniczna.pl w terminie do dnia 29 sierpnia 2019r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1.dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

2.administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, z siedzibą: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20,

3.podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4.składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5.składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6.podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7.składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8.dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju: e-mail: inspektor@odo.info.pl.

Kalendarz wydarzeń

Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE
Miasta Partnerskie

Na skróty: