Ogłoszenie Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA PIWNICZNEJ-ZDROJU

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)      

 

z a w i a d a m i a m

1) o podjęciu przez Radę Miejską w Piwnicznej-Zdroju uchwał:

  • Nr XVI/120/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I” – MIASTO,
  • Nr XVI/121/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.II” – ZAWODZIE,
  • Nr XVI/122/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „F” – ZUBRZYK,

2) o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jw. i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym ww. uchwałami – w terminie do dnia 5 marca 2020r. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju (33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Burmistrza Piwnicznej-Zdroju, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju 12 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@piwniczna.pl w terminie do dnia 5 marca 2020r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju. 

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Chorużyk

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

2) administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, z siedzibą: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 20,

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju: e-mail: inspektor@odo.info.pl.

 

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: