Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa gminną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych, które wynikają z nadużywania alkoholu oraz narkotyków. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez Program uchwalany corocznie przez radę gminy.

Program jest skierowany do wszystkich grup społecznych w jakikolwiek sposób związanych z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uwikłanych lub zagrożonych problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu, substancji psychoaktywnych czy innych uzależnień behawioralnych.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Na skróty: