Burmistrz Piwnicznej – Zdroju Ogłasza

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

O G Ł A S Z A

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

POŁOŻONEJ W ZUBRZYKU GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ, POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ PRODUKCYJNO-USŁUGOWĄ

 

1. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 142/2 o pow. 0,3147 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00019492/9 Położona jest w centrum wsi Zubrzyk obok Rozlewni Wody Mineralnej MASSPOL. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd drogowy z drogi gminnej. Od strony zachodniej przylega do drogi gminnej wewnętrznej gruntowej. Działka w części północnej od strony drogi gminnej ma ograniczone prawo rzeczowe o treści; „służebność odpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 142 szlakiem drożnym oznaczonym na mapie linia czerwoną przerywaną oraz literami ABCD na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 141 (obj.Kw.nr NS1M/00021089/8)”. Ponadto na działce znajduje się sieć kanalizacji deszczowej i rurociąg wody mineralnej z kablem zasilającym sterowniczym.

2. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Jednostka strukturalna „F-ZUBRZYK” znajduje się w terenach objętych przeznaczeniem o symbolu P/U - teren produkcyjno-usługowy, E – linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV, WS/zz – tereny wód otwartych ze strefą obudowy biologicznej – potencjalnie zalewowe.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 420 000,00- zł. brutto (w tym VAT wg stawiki 23%) słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r., o godz. 1000, w budynku Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju - Rynek 20, sala nr 19.

5. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu wysokości 40 000,- (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2019 r.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

8. Uczestnikowi, który wygrał przetarg- wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 

11. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej –Zdroju w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.

13. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu tj. 22 sierpnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.

 

Kalendarz wydarzeń

Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
BASEN NA RADWANOWIE

Na skróty: