Burmistrz Piwnicznej – Zdroju OGŁASZA

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

O G Ł A S Z A

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ

W MIEŚCIE PIWNICZNA-ZDRÓJ, POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

 

1. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 2583 o pow. 0,0813 ha objętej księgą wieczystą nr NS1M/00028153/7

Położona jest w centrum miasta Piwniczna Zdrój przy ul. Źródlanej nr 5, w odległości 200 m na wschód od rynku, w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej publicznej. Teren w miejscu lokalizacji nieruchomości jest uzbrojony w sieci: elektryczną wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym użytkowanym do obecnej chwili przez przedszkole. Część działki w strefie komunikacyjnej jest utwardzona z kostki brukowej betonowej.

2. Nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój, Jednostka strukturalna A.I- MIASTO znajduje się w terenach objętych przeznaczeniem o symbolu UO/ke - teren zabudowy usługowej. Dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu na warunkach określonych w przepisach szczególnych ze względu na usytuowanie obiektu w granicach działki. Dopuszcza się możliwość zmiany funkcji terenu i obiektu z przeznaczeniem na inne usługi nieuciążliwe, bez obowiązku zmiany planu pod warunkiem utrzymania pozostałych obowiązujących dla tego terenu ustaleń. 

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 410 000,00- zł. brutto (w tym VAT wg stawki 23%) słownie: czterysta dziesięć tysięcy 00/100.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r., o godz. 1000, w budynku Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju - Rynek 20, sala nr 19.

5. Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu wysokości 40 000,- (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 27 lipca 2020 r.

6. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

8. Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizatora przetargu. 

11. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa nabywca.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej –Zdroju w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.

13. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju.

15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu tj. 30 lipca 2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.

Kalendarz wydarzeń

BASEN NA RADWANOWIE
W KRAJ PIWNICZNA
Facebook
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: