Burmistrz Piwnicznej – Zdroju OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ PIWNICZNEJ - ZDROJU

OGŁASZA

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W PIWNICZNEJ ZDROJU i ŁOMNICY-ZDRÓJ

GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ, POWIAT NOWOSĄDECKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Na podstawie art. 28 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014 poz.1490), w związku z uchwałą Nr LV/375/18 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 3703/12,3703/13 położone w Piwnicznej-Zdroju oraz działka ewidencyjna nr 4697/4 położona w Łomnicy Zdrój, Burmistrz Piwnicznej-Zdroju ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój.

 

1. Oznaczenie nieruchomości (działki) według numeru ewidencyjnego, jej powierzchni, położenie nieruchomości, księga wieczysta, zagospodarowanie i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, cenna wywoławcza, wysokość wadium i termin oraz miejsce przetargu:

1.1 Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 3703/12 o pow. 0,0466 ha, położona w Piwnicznej Zdroju, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00013635/2, zabudowana urządzonym placem zabaw, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – symbol R - tereny rolne.

 • Cena wywoławcza 17 660,00 zł
 • Wysokość wadium 3.532,00 zł

1.2 Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 3703/13 o pow. 0,0303 ha, położona w Piwnicznej Zdroju, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00013635/2, zabudowana zbiornikiem na wodę, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – symbol R/UTN2 – tereny rolne z dopuszczeniem realizacji usług i urządzeń rekreacyjno-sportowych 

 • Cena wywoławcza 9 100,00 zł
 • Wysokość wadium 1.820,00 zł

1.3 Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 4697/4 o pow. 0,0100 ha, położona w Łomnicy Zdroju, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00013447/7, zabudowana ujęciem wody, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – symbol Wz3 –teren urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Cena wywoławcza 6 500,00 zł
 • Wysokość wadium 1.300,00 zł

Termin składania ofert: 19 lutego 2021 r. godz.15:00

Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2021 r. godz. 10:00

w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju - Rynek 20, sala nr 19.

2. Informacje dodatkowe.

2.1 Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka.

2.2 Możliwe jest także dokonanie oględzin nieruchomości (nie później niż do dnia 19 lutego 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00).

2.3 Zainteresowani mogą wnosić pytania dotyczące nieruchomości i procedury przetargowej.

2.4 W sprawie oględzin i pytań należy kierować zapytanie/wniosek na adres Urząd Miejski w Piwnicznej Zdroju, Rynek 20 nie później niż do dnia 12 lutego 2021 r.

3. Oferta.

3.1 Zaleca się złożenie oferty na przygotowanym formularzu oferty (udostępnionym na stronie internetowej Urzędu, w przypadku złożenia oferty bez wykorzystania formularza należy zamieścić w niej oświadczenia i informacje wymagane treścią formularza. UWAGA! OFERTĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE NA WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE PRZETARGIEM!

3.2 Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty wykazujące uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta. Dokumenty te należy złożyć w odpowiedniej formie (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).

3.3 Oferty należy złożyć w dokładnie zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie tak, aby uniemożliwić zapoznanie się z treścią oferty bez naruszenia koperty.

3.4 Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej Zdroju Rynek 20 w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. do godz. 15:00.

3.5 Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz adnotację:

 • Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Piwnicznej Zdroju i Łomnicy Zdroju
 • Nie otwierać przed 25 lutego 2021 r. godz.10:00

3.6 Termin związania ofertą wynosi 90 dni, przy czym pierwszym dniem tego terminu jest dzień otwarcia ofert.

3.7 Przygotowanie i złożenie oferty następuje na koszt oferenta.

3.8 Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2021 r. godz.10:00 Otwarcie jest jawne dla oferentów. W celu wzięcia udziału w otwarciu ofert należy przesłać wniosek zawierający wskazanie nie więcej niż dwóch osób na adres Urzędu nie później niż do dnia 19 lutego 2021 r.

3.9 Przed otwarciem ofert prowadzący przetarg poda liczbę złożonych ofert i stwierdzi brak ich naruszenia. Przy otwarciu ofert prowadzący przetarg poda firmę oferenta i oferowaną cenę. Po otwarciu ofert prowadzący niezwłocznie sprawdzi oferty pod względem formalnym w tym, czy wniesiono wadium w należytej wysokości i formie.

4. Wadium.

4.1 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu na złożenie ofert. Wysokość wadium określa pkt. 1.1, 1.2 i 1.3. Oferty niezabezpieczone wadium nie są rozpatrywane.

4.2 Przystępujący do przetargu obowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt od 1.1, 1.2, 1.3, na konto Nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001 w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej- Zdroju najpóźniej do dnia 19 lutego 2021 r., przy czym o terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila uznania rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium NAZWA OFERENTA w przetargu na sprzedaż nieruchomości”.

4.3 Po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium wniesione przelewem zwracane jest bez odsetek.

4.4 Organizator przetargu zatrzymuje wadium, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, w tym nie uiści ceny w wyznaczonym terminie, nie dopełni formalności niezbędnych do zawarcia umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z innych przyczyn leżących po stronie oferenta. Wadium przepada także jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej.

5. Wybór oferty.

5.1 Organizator przetargu dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny, tj. oferty z najwyższą ceną.

5.2 Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

5.3 Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przetargu komisja:

 • stwierdza liczbę otrzymanych ofert, ich integralność oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,
 • otwiera koperty z ofertami i odczytuje ich treść,
 • przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 • weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 • zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 • zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zakończenia przetargu.

5.4 O wyniku przetargu Organizator poinformuje wszystkich oferentów.

6. Umowa.

6.1 Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6.2 Umowa zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez Urząd Miejski w Piwnicznej Zdroju

6.3 Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

6.4 Umowa nie podlega negocjacjom, w projekcie umowy zostaną uzupełnione jedynie zagadnienia formalne, nie wpływające na cenę takie jak: dane nabywcy, źródło finansowania, ustanowienie hipoteki itp.

7. Zastrzeżenia.

7.1 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, w tym zmiany terminu składania ofert.

7.2 Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu w dowolnym momencie przetargu bez rozstrzygnięcia.

7.3 UWAGA! Nieruchomości przeznaczone do przetargu obciążone są roszczeniem z tytułu nakładów na nieruchomość w postaci obiektów i infrastruktury o wartości:

 • Działka nr 3703/12 - 27 000 zł
 • Działka nr 3703/13 - 14 000 zł
 • Działka nr 4697/4   - 10 800 zł

7.4 Informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim Piwnicznej–Zdroju w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu (18) 44 64 043 wew. 41. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można dokonać oględzin przedmiotu przetargu.

7.5 Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem w sekretariacie Urzędu Miejskiego Piwnicznej-Zdroju.

7.6 Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na okres od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia wyznaczonego terminu przetargu tj. 25 lutego 2021 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Piwnicznej-Zdroju, publikuje na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz zamieszcza w prasie codziennej.

8.RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez oferenta jest Urząd Miejski w Piwnicznej Zdroju Rynek 20 33-350 Piwniczna Zdrój

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres email: inspektor@odo.info.pl

3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Piwnicznej Zdroju i Łomnicy Zdrój i w celu zawarcia umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO.

4. Przewiduje się przetwarzanie takich danych jak imię, nazwisko nr PESEL, nr NIP, miejsce zamieszkania, siedziba oznaczenie dokumentu tożsamości.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez oferenta będą osoby dokonujące czynności w przetargu lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w szczególności podmioty kontrolujące.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, od zakończenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, jak również w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez minimum 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia uczestnictwo w przetargu.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

Facebook
Festiwal Biegowy Piwniczna
Dzień Dobry TVN. Turystyczny Szlak Uzdrowisk Małopolski 17.08.2019 r.
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Bieg Popradzki
TMP
W KRAJ PIWNICZNA
Znad Popradu
Miasta Partnerskie

Na skróty: