Aktualności OPS

dodano: 04.09.2019

[2020.03.23] INFORMACJA OPS dot. numerów kontaktowych oraz pomocy żywnościowej dla osób pozostających w kwarantannie

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogranicza obsługę interesantów do formy telefonicznej i elektronicznej. Prosimy mieszkańców, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.

Został wyznaczony telefon, gdzie będzie prowadzony dyżur pracowników tut. OPS w celu udzielania niezbędnych informacji.

Numery kontaktowe:

  • 18 446 41 28 - poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  • 722 112 337 – od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 7:00 do 19:00

Adres e-mial:

 

Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących, które pozostają w kwarantannie:

1. Pomoc żywnościowa z POPŻ dla osób w kwarantannie w trudnej sytuacji finansowej i braku pomocy ze strony najbliższych. Uwaga: nadal obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1056 zł na osobę w rodzinie. Z dostawą żywności do poszczególnych osób dotrze straż pożarna.

2. Pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych- świadczenie pieniężne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się a zarazem spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

 

Istnieje możliwość odbycia kwarantanny poza domem:

Na terenie powiatu nowosądeckiego zostało wyznaczone miejsce do odbycia kwarantanny. To Internat Międzyszkolny przy ul. Daszyńskiego 19 w Starym Sączu.

[2020.01.22] OPS. Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty prosimy składać osobiście w OPS w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2 bądź przesłać pocztą na wskazany adres do dnia 31 stycznia 2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego”.

Pobierz:

 

[2019.12.17] OPS. Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuję osób, fundacji i stowarzyszeń do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Pobierz:

 

[2019.11.21] OPS. Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę/przebudowę/zmianę sposobu użytkowania obiektu: przy ulicy Marciszewskiego 9, Piwniczna-Zdrój, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie.

Pobierz:

 

[2019.11.21] OPS. Linki do stron internetowych:

 

[2019.11.15] OPS. Nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju

Nabór na stanowisko opiekuna

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. B. Chrobrego 2

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:

  • pielęgniarka dyplomowana,
  • opiekunka domowa,
  • opiekunka środowiskowa,
  • opiekun medyczny,
  • opiekun osoby starszej,

lub

  • wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

2. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia.

II.Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność, sumienność i obowiązkowość;

2. odpowiedzialność;

3. umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole);

4. wysoka kultura osobista,

5. doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

6. prawo jazdy oraz własny środek transportu.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. czynności higieniczno-pielęgnacyjne,

2. czynności gospodarcze,

3. czynności opiekuńcze,

4. czynności aktywizujące społecznie,

5. przygotowywanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,

6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

7. bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny, pozostałymi pracownikami OPS w Piwnicznej-Zdroju,

8. inne zadania zlecone przez Dyrektora.

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. list motywacyjny;

2. życiorys – curriculum vitae;

3. kwestionariusz osobowy;

4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;

5. oświadczenia:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

b) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

6. dane kontaktowe.

Dokumenty dodatkowe - kserokopie:

1) referencje;

2) świadectwa pracy;

3) zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach;

4) inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 V. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie OPS Piwniczna-Zdrój, bądź wysłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na opiekuna”).

2. Termin przyjmowania ofert upływa 27 listopada 2019 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Złożonych dokumentów aplikacyjnych OPS Piwniczna-Zdrój nie zwraca, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 4464128

 

[2019.11.08] OPS. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego!

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego! Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej lub w siedzibie Ośrodka. 

Szczegóły na:

 

 

[2019.11.08] Zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę/przebudowę/zmianę sposobu użytkowania obiektu: przy ulicy Marciszewskiego 11, Piwniczna-Zdrój, Powiat Nowosądecki, Województwo Małopolskie.

[2019.10.31] OPS. Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego. Dokumenty prosimy składać osobiście w OPS w Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego 2, bądź przesłać pocztą na wskazany adres do dnia 12 listopada 2019 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego”. Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

Pobierz:

 

[2019.09.04] OPS w Piwnicznej-Zdroju zaprasza do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/opswpzdroju,m,317991,2019.html

Kalendarz wydarzeń

Ankieta Strategia
BO Małopolska
Powszechny Spis Rolny 2020
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Krakowski Park Technologiczny
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Miasta Partnerskie
Facebook
Znad Popradu
KRD

Na skróty: