Aktualności

dodano: 09.12.2019

[2021-01-19] ZL-D: OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2021 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2021 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA - ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. 18 - 446 40 44

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 

1. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy

2. Przedmiot przetargu:

 • drewno wielkowymiarowe iglaste – 1500 m3
 • drewno wielkowymiarowe liściaste – 250 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) – 50 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a) – 100 m3

3. Termin sprzedaży: Luty-Czerwiec 2021 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

 • Do dn. 03.02.2021 r. do godz. 830
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna - Zdrój, Kosarzyska 19

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:

 • Dnia 03.02.2021 r. godz. 900
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna – Zdrój, Kosarzyska 19

6. „Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 800 – 1400 oraz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju www.piwniczna.pl

Pobierz:

 

[2021-01-15] ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na Usługi z zakresu gospodarki leśnej" na 2021r

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19 zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2021 r.”

działając na podstawie Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 03.12.2018r. Dyrektora Zakładu Leśno-Drzewnego w Piwnicznej – Kosarzyskach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8  ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2016 r. poz. 1020)

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z wymogami określonymi w ww. regulaminie oraz w Zapytaniu ofertowym  w oparciu o podane kryterium - Cena oferty – 100%.

 

w części dotyczącej Zadania Nr I  prowadzonego postępowania wpłynęły cztery oferty:

 • Oferta Nr 1

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Barnowski Marcin

33-350 Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 155

 • Oferta Nr 3

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

 • Oferta Nr 6

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna – Obidza 7

 • Oferta Nr 9

Dawid Gumulak

33-351 Łomnica-Zdrój 139

Wybrano ofertę Nr 3

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

Kryterium wybranej oferty: najniższa cena.

 

w części dotyczącej Zadania Nr II  prowadzonego postępowania wpłynęły cztery oferty:

 • Oferta Nr 2

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Barnowski Marcin

33-350 Piwniczna Zdrój, Kosarzyska 155

 • Oferta Nr 4

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

 • Oferta Nr 7

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna – Obidza 7

 • Oferta Nr 10

Dawid Gumulak

33-351 Łomnica-Zdrój 139

Wybrano ofertę Nr 4

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

Kryterium wybranej oferty: najniższa cena.

 

w części dotyczącej Zadania Nr III  prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

 • Oferta Nr 5

Roboty Ziemne

Tomasz Gumulak

Rytro 114, 33-343 Rytro

 • Oferta Nr 8

USŁUGI TRANSPORTOWE – SPEDYCJA

Aleksander Jabrocki

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój 306

Wybrano ofertę Nr 8

USŁUGI TRANSPORTOWE – SPEDYCJA

Aleksander Jabrocki

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój 306

Kryterium wybranej oferty: najniższa cena.

Piwniczna-Zdrój, 15.01.2021r.

 

[2021-01-14] ZL-D: Informacja z sesji otwarcia ofert na Usługi z zakresu gospodarki leśnej" na 2021r

Piwniczna-Zdrój, 14.01.2021 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY PIWNICZNA - ZDRÓJ,

KOSARZYSKA 19

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2021 r.”

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.01.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w obecności zainteresowanych oferentów.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 773 700, 00 zł netto, w tym:

 • Zadanie Nr I    294 000, 00 zł
 • Zadanie Nr II   321 100, 00 zł
 • Zadanie Nr III  158 600, 00 zł

3. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 10 ofert:

 

Zadanie Nr I

 • Oferta Nr 1

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Barnowski Marcin

33-350 Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 155

 • Oferta Nr 3

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

 • Oferta Nr 6

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna – Obidza 7

 • Oferta Nr 9

Dawid Gumulak

33-351 Łomnica-Zdrój 139

 

Zadanie Nr II

 • Oferta Nr 2

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Barnowski Marcin

33-350 Piwniczna Zdrój, Kosarzyska 155

 • Oferta Nr 4

Tomasz Krajewski

Brzezna 184

33-386 Podegrodzie

 • Oferta Nr 7

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna – Obidza 7

 • Oferta Nr 10

Dawid Gumulak

33-351 Łomnica-Zdrój 139

 

Zadanie Nr III

 • Oferta Nr 5

Roboty Ziemne

Tomasz Gumulak

Rytro 114, 33-343 Rytro

 • Oferta Nr 8

USŁUGI TRANSPORTOWE – SPEDYCJA

Aleksander Jabrocki

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój 306

 

[2020-12-30] ZL-D: Przetarg na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 2021 rok

Zakład Leśno-Drzewny zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: "Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2021 r.” oferty można składać w terminie do dnia 14.01.2021 r. do godziny 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj.
 
Zakład Leśno-Drzewny
Kosarzyska 19
33-350 Piwniczna - Zdrój
 
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2021 r. o godz. 10:00
 
W nagłówku Szczegółowe informacje prosimy o załączenie Załączników przesłanych w wiadomości wg kolejności:
 
Pobierz:

[2020-12-09] ZL-D: INFORMACJA dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

INFORMACJA

Dyrektor Zakładu Leśno-Drzewnego Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19 informuje, że w dniu 09 grudnia 2020 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej- Zdroju wywieszone zostaną wykazy nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przeznaczonych do dzierżawy:

 • działki ewid. nr cz. 2111/172, cz. 1680/2, cz. 3633, położone w Piwnicznej-Zdroju.
 • działki ewid. nr cz. 392 położonej w Kokuszce   
 • garaży znajdujących się w budynku gospodarczym ZLD Kosarzyska 19 - 5 szt.  

 

[2020-07-27] ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż drewna II półrocze 2020 r.

[2020-07-13] ZL-D: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2020 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w II półroczu 2020 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA - ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. 18 - 446 40 44

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 

 1. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy

 2. Przedmiot przetargu:

 • drewno wielkowymiarowe iglaste - 1300 m3
 • drewno wielkowymiarowe liściaste - 200 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) - 50 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a - 150 m3

3. Termin sprzedaży: Sierpień- Grudzień 2020 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

 • Do dnia 27.07.2020 r. do godz. 830
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna - Zdrój, Kosarzyska 19

5. Termin i miejsce otwarcia ofert:

 • Dnia 27.07.2020 r. godz. 900
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna – Zdrój, Kosarzyska 19

6. „Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 800 – 1400 oraz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju piwniczna.pl

Pobierz:

 

[2020-04-03] ZL-D: Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY PIWNICZNA - ZDRÓJ, KOSARZYSKA

Informuje, że w prowadzonych dwóch postępowaniach w formie zapytania ofertowego nie wyłoniono Wykonawcy na: „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020 r. - Zadanie I”.

Zgodnie z Art. 67 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz zgodnie z Rozdziałem 10 § 12 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach na postawie art. 11 ust.8 Pzp, na mocy wyłączeń z art. 4d ust. 1 pkt 6 Ustawy, udzielił zamówienia z wolnej ręki w dniu 03.04.2020 r. Wykonawcy zaproszonemu do negocjacji tj.:

Usługi Leśne – Transport

Usługi Remontowo – Budowlane

Barnowski Marcin

33-350 Piwniczna-Zdrój

Kosarzyska 155

Piwniczna-Zdrój, dnia 03.04.2020 r.

 

[2020-03-16] ZL-D: Komunikat Dyrektora Zakładu Leśno-Drzewnego z dnia 14 marca 2020 r.

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU LEŚNO-DRZEWNEGO

z dnia 14 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju, działalność Zakładu Leśno-Drzewnego z dniem 16 marca 2020 r. zostaje ograniczona do niezbędnego minimum:

1. Biuro ZLD zostaje zamknięte dla petentów. Praca wewnętrzna odbywać się będzie w  godzinach 700 – 1300.

2. Czynności techniczno-gospodarcze realizowane w terenie wykonywane będą tylko w zakresie nie wymagającym bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi. Min., zawiesza się wykonywanie takich czynności jak wyznaczanie, odbiórka, wydawanie drewna itp.

3. Ograniczenia w funkcjonowaniu ZLD obowiązują do czasu ich odwołania.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, w formie elektronicznej lub przy pomocy operatora pocztowego.  Dane kontaktowe dostępne są na www.piwniczna.pl (zakładka: Zakład Leśno-Drzewny).

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor ZLD

(-) Sławomir Łomnicki

 

[2020-03-06] ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż drewna I półrocze 2020 r.

OGŁOSZENIE

O wynikach przetargu nieograniczonego ofertowego na

sprzedaż drewna w I półroczu 2020 r.

w Zakładzie Leśno-Drzewnym w Piwnicznej - Zdrój - Kosarzyskach

 

1. Przedmiot przetargu:

 • drewno wielkowymiarowe iglaste

-

1500

m3

 • drewno wielkowymiarowe liściaste

-

230

m3

 • papierówka iglasta S2b

-

200

m3

 • papierówka iglasta S2a

-

400

m3

 

2. Oferty przyjęte do realizacji:

 • drewno wielkowymiarowe iglaste

 

 

FIRMA HADLOWO-USŁUGOWA

„DREW-TAR”

 Stanisław Frączek

33-335 Nawojowa, Bącza Kunina 22

120

m3

Transport-Handel-Usługi „UŚ” Tadeusz Wojtyczka

34-736 Lubomierz 433

400

m3

Usługi Transportowe Handel i Przerób Drewna

Wiejacki Rafał

33-351  Łomnica Zdrój 431

500

m3

 • drewno wielkowymiarowe liściaste

 

 

Usługi Transportowe Handel i Przerób Drewna

Wiejacki Rafał

33-351  Łomnica Zdrój 431

230

m3

 • papierówka iglasta S2a

 

 

Usługi Transportowe Handel i Przerób Drewna

Wiejacki Rafał

33-351  Łomnica Zdrój 431

60

m3

 

[2020-03-03] ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na "Usługi z zakresu gospodarki leśnej" na 2020r.-Zadanie Nr I

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19 zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020 r." - Zadanie Nr I.

działając na podstawie Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 03.12.2018r. Dyrektora Zakładu Leśno-Drzewnego w Piwnicznej – Kosarzyskach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

- W prowadzonym postępowaniu na Zadanie Nr I wpłynęła jedna oferta:

Oferta Nr 1

DAWID GUMULAK

33-351 Łomnica Zdrój 139

Oferta złożona na Zadanie Nr I przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 7 § 9 pkt 2 - 5 Regulaminu przeprowadzono z oferentem negocjacje cenowe. Negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia. W związku z powyższym Zakład Leśno-Drzewny unieważnia zapytanie ofertowe na Zadanie Nr I.

Piwniczna Zdrój, 03.03.2020 r.

 

[2020-02-21] ZL-D: OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2020 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż drewna w I półroczu 2020 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY

33-350 PIWNICZNA - ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

tel./fax. 18 - 446 40 44

zaprasza do składania ofert na zakup surowca drzewnego

 

1.Tryb przetargu: przetarg nieograniczony ofertowy

2.Przedmiot przetargu:

 • drewno wielkowymiarowe iglaste – 1500 m3
 • drewno wielkowymiarowe liściaste – 230 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2b) – 200 m3
 • drewno średniowymiarowe iglaste (S2a) – 400 m3

3.Termin sprzedaży: Marzec - Czerwiec 2020 r.

4.Termin i miejsce składania ofert:

 • Do dn. 06.03.2020 r. do godz. 830
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna - Zdrój, Kosarzyska 19

5.Termin i miejsce otwarcia ofert:

 • Dnia 06.03.2020 r. godz. 900
 • Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna – Zdrój, Kosarzyska 19

6.„Specyfikację warunków przetargu na sprzedaż drewna” można otrzymać w biurze Zakładu Leśno – Drzewnego w dni robocze w godz. 800 – 1400 oraz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piwnicznej - Zdroju www.piwniczna.pl

Pobierz:

[2020-02-12] ZL-D: Przetarg na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 2020 rok - Zadanie Nr I

Zakład Leśno-Drzewny zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 
 
"Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.” - Zadanie Nr I
 
oferty można składać w terminie do dnia 24.02.2020 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj.
Zakład Leśno-Drzewny
Kosarzyska 19
33-350 Piwniczna - Zdrój
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2020 r. o godz. 10.00
 
Pobierz:

 

[2020-02-12] ZL-D: Ogłoszenie o wynikach przetargu na Usługi z zakresu gospodarki leśnej na 2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zakład Leśno-Drzewny Piwniczna-Zdrój, Kosarzyska 19 zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.”

 

działając na podstawie Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 03.12.2018r. Dyrektora Zakładu Leśno-Drzewnego w Piwnicznej – Kosarzyskach, zgodnie z załącznikiem Nr 1 tj. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z wymogami określonymi w ww. dokumentach oraz w Zapytaniu ofertowym w oparciu o podane kryterium - Cena oferty – 100%.

 

 • w części dotyczącej Zadania Nr I prowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta:

Oferta Nr 3

DAWID GUMULAK

33-351 Łomnica Zdrój 139

Oferta złożona na Zadanie Nr I przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 7 § 9 pkt 2 - 5 Regulaminu przeprowadzono z oferentem negocjacje cenowe. Negocjacje nie przyniosły rozstrzygnięcia. Unieważniono zapytanie ofertowe na zadanie: „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.” w części dotyczącej Zadania Nr I.

 

 • w części dotyczącej Zadania Nr II prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 1

USUGI LEŚNE – TRANSPORT

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

BARNOWSKI MARCIN

33-350 Piwniczna Zdrój, Kosarzyska 15

Oferta Nr 4

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna- Obidza 7

Oferty złożone na Zadanie Nr II przekroczyły kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Rozdziałem 7 § 9 pkt 2 - 5 Regulaminu przeprowadzono z oferentem: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Andrzej Barnowski Piwniczna- Obidza 7 negocjacje cenowe. Negocjacje przyniosły rozstrzygnięcie. W wyniku negocjacji dokonano wyboru:

Wybrano ofertę Nr 4

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Andrzej Barnowski

Piwniczna- Obidza 7

 

 • w części dotyczącej Zadania Nr III prowadzonego postępowania wpłynęły dwie oferty:

Oferta Nr 2

USŁUGI TRANSPORTOWE – SPEDYCJA

Aleksander Jabrocki

33-350 Piwniczna-Zdrój, Łomnica Zdrój 306

Oferta Nr 5

ROBOTY ZIEMNE

TOMASZ GUMULAK

33-343 Rytro, Rytro 114

Wybrano ofertę Nr 5

ROBOTY ZIEMNE

TOMASZ GUMULAK

33-343 Rytro, Rytro 114

Wykonawcom, których oferty zostały wybrane w prowadzonym postępowaniu, zostanie przekazana informacja o miejscu i dacie zawarcia umowy.

Piwniczna Zdrój, 11.02.2020 r

 

[2020-02-03] ZL-D: Informacja z sesji otwarcia ofert na "Usługi z zakresu gospodarki leśnej" na 2020 r.

Piwniczna-Zdrój, 03.02.2020 r.

ZAKŁAD LEŚNO – DRZEWNY   PIWNICZNA ZDRÓJ, KOSARZYSKA 19

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy:  „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020 r.”,

 

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.02.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w obecności zainteresowanych oferentów (lista obecności w załączniku).

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 650 000,00 zł netto tj. 702 000,00 zł brutto, w tym:

 • Zadanie Nr I      221 000, 00 zł netto – 238 680,00 zł brutto
 • Zadanie Nr II     278 500,00 zł netto – 300 780,00 zł  brutto
 • Zadanie Nr III    150 500,00 zł netto – 162 540,00 zł brutto

3. W wyznaczonym terminie zostało złożonych 5 ofert.

Pobierz:

 

[2020-01-20] ZL-D: Przetarg na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 2020 rok.

Zakład Leśno-Drzewny zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

"Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania, zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020r.”

oferty można składać w terminie do dnia 03.02.2020r do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Leśno-Drzewny

Kosarzyska 19

33-350 Piwniczna - Zdrój

za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2020r. o godz. 10.00

W nagłówku Szczegółowe informacje prosimy o załączenie Załączników przesłanych w wiadomości wg kolejności:

Pobierz:

 

[2020-01-17] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

Zakład Leśno – Drzewny unieważnienia zapytanie ofertowe na zadanie: „Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020 r.”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt. XI ppkt 2 zapytania ofertowego.

W zamieszczonym zapytaniu ofertowym wystąpił błąd, co spowodowało, że  zostało ono w różny sposób zinterpretowane przez oferentów. W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert postępowanie zostało unieważnione.

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a informacja o nim zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej- Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostali poinformowani o unieważnieniu postępowania oraz odebrali oferty w nienaruszonej postaci. 

Pobierz:

 

[2019-12-30] ZL-D: Przetarg na wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 2020 rok

Zakład Leśno-Drzewny zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

"Usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskania,  zrywki i manipulacji drewna, prac hodowlanych i ochrony lasu według planów gospodarczych na 2020 r.”

oferty można składać w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zakład Leśno-Drzewny

Kosarzyska 19

33-350 Piwniczna – Zdrój

za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2020 r. o godz. 10.00

Pobierz:

Kalendarz wydarzeń

 INWESTYCJE-PROJEKTY
Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych
Realizowany Projekty Województwo Małopolskie
BIP Zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Krakowski Park Technologiczny
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Rozkład jazdy pociągów 01.09.2019 - 19.09.2019
Znad Popradu
EKOINTERWENCJA
Program "Czyste Powietrze"
KRD
Miasta Partnerskie

Na skróty: