Aktualności MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju

dodano: 16.10.2019

[22.12.2020] MZGKiM: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 24 i 31 grudnia 2020 r.

MZGKiM: INFORMACJA dot. godzin pracy w dniu 24 i 31 grudnia 2020 r.

dodano: 22.12.2020

[08.12.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odczytów zużycia wody i ścieków

[09.10.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odczytów zużycia wody i ścieków


 

[15.04.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. PSZOK

 

[19.03.2020] MZGKiM: OGŁOSZENIE MZGKiM dot. zamknięcia GPSZOK

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że od dnia 20.03.2020 roku Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie zamknięty do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu

(-) Andrzej Górski

[16.03.2020] MZGKiM: INFORMACJA MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju o wprowadzonych środkach ostrożności

I N F O R M A C J A

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej- Zdroju informuje o wprowadzonych środkach ostrożności:

1. Kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wszystkie opłaty związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, opróżnianiem szamb oraz odbiorem odpadów komunalnych prosimy uiszczać przelewem na rachunek bankowy numer 67 8813 0004 2001 0000 1270 0001.

2. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje opady budowlane, wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt eklektyczny w czwartki i piątki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Zakładu pod numerem telefonu 18/446 42 14, 667 673 267, 18/414 38 33.

3. Wnioski o wydawanie warunków na wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, protokołów odbioru przyłącza prosimy przesyłać pocztą lub elektronicznie na adres e-mail mzgkim@piwniczna.pl. Opracowane dokumenty zostaną odesłane pocztą na wskazany we wniosku adres.

4. Telefonicznie przyjmowane są zgłoszenia na plombowanie wymienionych liczników zużycia wody. Wykonanie plombowania jest wstrzymane do odwołania. Wszystkie zgłoszenia będą realizowane po ustaniu wzmożonych środków ostrożności.

5. Odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz szamb odbywa się normalnie według harmonogramu. Prosimy jednak o zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników Zakładu. Potwierdzenia wykonania usługi są wypisywane przez pracowników, jednak prosimy o niepodpisywanie ich przez Państwa.

Dyrektor Zakładu

(-) Andrzej Górski

[12.03.2020] MZGKiM: Ogłoszenie dot. odczytu zużycia wody i ścieków

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju informuje, że w związku z występującym zagrożeniem, dotyczącym zakażenia koranowirusem, inkasent nie będzie dokonywał odczytów zużycia wody i ścieków na niżej wymienionych rejonach:

1. Leśna, Zdrojowa, Kościuszki

2. Śmigowskie, Łomnickie

3. Kokuszka,Kosarzyska, Tromowa

4. Kazimierza Wielkiego, 3-go maja, Źródlana, Marciszewskiego, Daszyńskiego, Sobieskiego, Halna, Partyzantów, Targowa, Kolejowa, Rynek, Ogrodowa, Krakowska do nr 33

5. Krakowska od nr 33, Borownice

6. Podmioty Gospodarcze

Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie stanu licznika telefonicznie tel: (18) 446-42-14 lub drogą mailową e-mail: mzgkim_woda@interia.pl.

W przypadku braku zgłoszenia, faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia. Po otrzymaniu faktury, należności prosimy regulować przelewem bankowym.

Dziękujemy, a za utrudnienia przepraszamy

Dyrektor Zakładu

(-) Andrzej Górski

 

[02.01.2020] MZGKiM: Ogłoszenie o naborze na samodzielne kierownicze stanowisko dyrektora

OGŁOSZENIE

Burmistrza Piwnicznej-Zdroju

o naborze na samodzielne kierownicze stanowisko dyrektora

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Piwnicznej-Zdroju ul. Krakowska 26

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne, zarządzanie, ekonomia,)

5) staż pracy minimum 5 lat, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej lub podmiotach branży technicznej, budowlano-instalacyjnej i eksploatacyjnej lub w podobnym zakresie prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata, 

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,

7) nieposzlakowana opinia, 

2. Wymagania dodatkowe i umiejętności

1) znajomość przepisów prawa w zakresie:

- samorządu gminnego, gospodarki komunalnej i finansów publicznych,

- postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,

- zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzaniu ścieków,

- ochrony środowiska, odpadów, utrzymania czystości i porządku w gminach,

- prawa budowlanego i zamówień publicznych,

2) umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,

3) preferowane udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowiskach o specjalności związanej z procesem budowlanym i realizacją inwestycji, wskazane doświadczenie związane z obsługą i eksploatacją urządzeń komunalnych,

4) umiejętność badania i analizy projektów architektoniczno-budowlanych pod względem formalnym i technicznym oraz doświadczenie w realizacji inwestycji i remontów, a szczególnie związanych z gospodarką komunalną,

5) kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, a także w relacjach z pracownikami i petentami,

6) prawo jazdy kat. B ze stanem zdrowia pozwalającym na kierowanie samochodem prywatnym w celach służbowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) kierowanie zakładem, jego organizacja funkcjonowania oraz realizacja zadań statutowych,  

2) planowanie, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie całości procesów gospodarczych w ramach kierowanego zakładu, mających na celu polepszenie metod i wyników gospodarczych zakładu,

3) całokształt zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, eksploatacji urządzeń wodno-ściekowych, utrzymywania stałej zdolności eksploatacyjnej stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

4) zadania z zakresu gminnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych,

5) prowadzenie działalności dotyczącej wykonywania nowych przyłączy, uzgodnień dokumentacji technicznej i odbiorów technicznych z zakresu gospodarki komunalnej,

6) utrzymywanie komunalnych terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych,

7) wykonywanie remontów i modernizacja dróg i chodników,

8) wykonywanie powierzonych czynności związanych z realizacją zadań gminnych,

9) kierowanie pracą zakładu, podejmowanie decyzji w zakresie powierzonych zadań z mocy prawa i na podstawie upoważnień oraz nadzór nad załatwianiem spraw,

10) regulowanie w drodze aktów kierownictwa wewnętrznego spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu,

11) przygotowywanie projektów gminnych przepisów (uchwał i zarządzeń) w sprawach organizacyjno-merytorycznych zakładu,

4. Warunki pracy na stanowisku

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)

2) praca w biurze i poza siedzibą zakładu (głównie w związku z obsługą gminnych urządzeń i obiektów), w tym możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych,

5. Informacja

W MZGKIM nie ma zatrudnionych osób niepełnosprawnych (wskaźnik poniżej 6%) w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

6. Dokumenty:    

- wymagane:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru określonego w przepisach,

3) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

4) kserokopia zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, seminariach i warsztatach,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności o treści:

- „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

- „oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.),

6) kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, jeśli aktualnie pracuje,

- wskazane:

7) opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy co najmniej na okres wymaganego stażu pracy,

 

Kandydat wybrany w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, obowiązany będzie przedstawić informację z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności.

Wymagane dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta do naboru na stanowisko dyrektora MZGKiM” w terminie do poniedziałku 20 stycznia 2020 r.

Oferty dot.  zatrudnienia, które wpłyną (zostaną nadane) do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.piwniczna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Piwnicznej-Zdroju.

Umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru może być zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością jej zmiany na czas nieokreślony.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju zastrzega sobie w każdym czasie prawo zakończenia konkursu lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Burmistrza Piwnicznej-Zdroju na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, klauzulą.”

Burmistrz Dariusz Chorużyk

Informacje – Włodzimierz Grucela, 601538717

Piwniczna-Zdrój, 31 grudnia 2019 r.

 

Klauzula informacyjna do procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Piwnicznej-Zdroju, 33-350 Piwniczna-Zdrój ul. Rynek 20

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail: agatajskowron@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej rekrutacji.

4. Inne dane w tym dane do kontaktu będą przetwarzane na podstawie zgody Kandydata, która może być odwołana w dowolnym czasie.

5. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody.

6. Okres przechowywania danych: czas, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez 3 miesięcy i po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru zostaną trwale usunięte.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych - art.6 ust. 1 lit. a i b - inne dane, jeżeli wyrażono zgodę, - przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

[16.10.2019 r.] Ogłoszenie: MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju poszukuje pracowników

Kalendarz wydarzeń

FESTIWAL BIEGOWY
ANKIETA BAZA PZ
NABÓR
NSP2021
 INWESTYCJE-PROJEKTY
BIP Zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg 2019/2020
Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
ORANGE ŚWIATŁOWÓD
Elektromobilność MiGPZ
Gazyfikacja Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrók
Znad Popradu
EKOINTERWENCJA
Program "Czyste Powietrze"
KOMUNIKATY PM10
Miasta Partnerskie

Na skróty: